سفارش تبلیغات نامناسب

ایجاد مشوق برای نصب برنامه‌های سایر توسعه‌دهنده‌ها، خلاف قوانین است. جهت جلوگیری از تغییر غیرمجاز جایگاه برنامه در لیست‌های بازار، ترغیب کاربر به نصب سایر برنامه‌ها و ایجاد مشوق برای او (مانند اهدای سکه و ...) خلاف قوانین است.

درصورتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای ترفیع جایگاه برنامهٔ خود از روش‌هایی استفاده کنید که برای کاربران و توسعه‌دهندگان زیان آور باشد، بازار از انتشار برنامهٔ شما جلوگیری خواهد کرد. مسئولیت اطمینان از اینکه هر شبکهٔ تبلیغاتی و یا مجموعهٔ وابسته به برنامهٔ شما، این قوانین را رعایت کرده و از روش‌‌های غیرمجاز ترفیع برنامه استفاده نمی‌کند، بر عهدهٔ شماست. 

به عنوان مثال موارد زیر مصادیق سفارش نامناسب تبلیغات برنامه هستند:
  • استفاده از تبلیغات گمراه کننده و یا آزاردهنده در وبسایت‌ها، برنامه‌ها و … مانند سفارش تبلیغ برنامه در اعلان‌های سیستمی (Notification) سایر برنامه‌ها.
  • استفاده از روشهای غیر مجاز و گمراه‌کننده برای تبلیغات و افزایش تعداد نصب‌های برنامه که در نتیجهٔ آن کاربر آگاهانه به صفحهٔ برنامه در بازار ارجاع داده نمی‌شود و یا دانلود برنامه بدون درخواست و اطلاع دقیق کاربر صورت می‌گیرد.