جایگاه و نحوهٔ نمایش برنامهٔ شما، تأثیر گذاری چشمگیری در رضایت کاربران از بازار دارد. از ارسال تبلیغات ​بی‌کیفیت و هرگونه تلاش برای ارتقای غیرمجاز جایگاه‌ برنامه​ٔ خود​ در لیست‌های بازار​​ اجتناب کنید.